Aleksandra Oczachowska

Kancelaria Notarialna Toruń

http://Notariusz%20Aleksandra%20Oczachowska

O kancelarii

Kancelaria Notarialna znajduje się w centrum Torunia, na pierwszym piętrze budynku zlokalizowanego na terenie Centrum Handlowego ”Twierdza”, przy ulicy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 6 (wejście naprzeciwko sklepu Smykoland ).

Lokalizacja wychodzi naprzeciw klientom zmotoryzowanym. Przed budynkiem znajdują się bezpłatne, ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
Czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminów (kontakt osobisty, kontakt telefoniczny, poczta elektroniczna).
Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej w innym terminie, ustalonym z pracownikiem Kancelarii.
W uzasadnionych przypadkach czynność notarialna może być dokonana poza siedzibą Kancelarii.

 

Niektóre czynności notarialne wykonywane są na bieżąco i „od ręki” (np. poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem, poświadczenia podpisu).
Do dokonywanych czynności notarialnych notariusz podchodzi indywidualnie. Gwarantuje profesjonalną i rzetelną obsługę prawną, zaangażowanie oraz bezpieczeństwo dokonywanych czynności notarialnych. Dba o należyte zabezpieczenie praw oraz interesów swoich Klientów.
Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na życzenie Klienta czynność notarialna może być dokonana w języku obcym w obecności tłumacza przysięgłego.

Notariusz bezpłatnie udziela porad prawnych i informacji w zakresie dokonywanych czynności notarialnych.

Serdecznie zapraszam
Notariusz – Aleksandra Oczachowska

Godziny otwarcia

Poniedziałek-piątek
9.00-17.00

Adres

ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 6
Centrum Handlowe "Twierdza"

Parking

Bezpłatny
Ogólnodostępny

Czynności notarialne

Czynności notarialne sporządzane są przez notariusza, kiedy strony są obowiązane lub pragną im nadać formę notarialną.
Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, zaś dokonane przez niego, zgodnie z prawem, czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego.

Zasadą jest dokonywanie czynności notarialnych w siedzibie kancelarii.

Jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności lub charakter danej czynności możliwe jest również jej dokonanie poza siedzibą kancelarii.

Przykładową okolicznością może być w szczególności choroba osoby dokonującej czynności, powodująca problemy z poruszaniem się, bądź pobyt w szpitalu. Istnieje wówczas możliwość, aby notariusz sporządził daną czynność w miejscu, w którym taka osoba przebywa.

Na podstawie ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku, Notariusz dokonuje następujących czynności:

Dokumenty

PODSTAWOWE DOKUMENTY ORAZ DANE NIEZBĘDNE DO DOKONANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

Do każdej czynności notarialnej niezbędne jest okazanie dokumentów tożsamości osób biorących udział w czynności (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu).

W przypadku osób prawnych nr KRS, umowa / statut, uchwała odpowiedniego organu obejmująca zgodę na dokonanie danej czynności.
Dokumenty można dostarczyć:

 • osobiście,
 • przesłać skany dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Na termin umowy należy przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty w oryginałach.

Należy także pamiętać, że charakter danej sprawy może spowodować konieczność dostarczenia innych, wymaganych dokumentów. W celu ustalenia szczegółów wybranej czynności notarialnej niezbędny jest kontakt z pracownikiem kancelarii.

Dokumenty wymagane do sporządzenia:

 1. Numer księgi wieczystej.
 2. Dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia).
 3. Wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej; jeżeli istnieje konieczność odłączenia działki do nowej księgi wieczystej – wyrys z mapy ewidencyjnej dla danej działki, z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej.
 4. Wypis z kartoteki budynków z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej (w przypadku nieruchomości zabudowanej).
 5. Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu na danym obszarze.
 6. Decyzja właściwego organu o udzieleniu pozwolenia na budowę/warunkach zabudowy – jeżeli została wydana.
 7. Zaświadczenie o objęciu działki tzw. uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (w przypadku sprzedaży działki)
 8. Zaświadczenie o położeniu działki w terenie rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji (w przypadku sprzedaży działki).
 9. Zaświadczenie z urzędu Miasta/Gminy stwierdzające brak osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w budynku mieszkalnym bądź stwierdzające jakie osoby są zameldowane pod adresem nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej).
 10. Świadectwo charakterystyki energetycznej – jeżeli zostało wydane dla budynku (w przypadku nieruchomości zabudowanej).
 1. Numer księgi wieczystej.
 2. Dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.).
 3. Ewentualnie zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu mieszkalnym oraz zaświadczenie Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej/Spółdzielni Mieszkaniowej o braku zaległości czynszowych związanych z lokalem będącym przedmiotem umowy.
 4. Świadectwo charakterystyki energetycznej – jeżeli zostało wydane dla lokalu.
 1. Aktualne zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej, z którego wynika komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
 2. Numer księgi wieczystej, jeśli jest ona prowadzona dla zbywanego prawa do lokalu.
 3. Dokument stanowiący podstawę nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.).
 4. Ewentualnie zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu mieszkalnym oraz zaświadczenie Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej/Spółdzielni Mieszkaniowej o braku zaległości czynszowych związanych z lokalem będącym przedmiotem umowy.
Ponadto do wyżej wymienionych umów niezbędne będzie zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem 01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku.
 1. Odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy.
 2. Numer PESEL spadkodawcy (dane z dokumentu urzędowego).
 3. Odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, a w przypadku kobiet, które zmieniły nazwiska rodowe – odpis skrócony aktu małżeństwa.
 4. Oryginał testamentu własnoręcznego lub wypis testamentu notarialnego, jeżeli testament był sporządzony.
 5. Numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład spadku po spadkodawcy.
 1. Dane osobowe mocodawcy – osoby udzielającej pełnomocnictwa.
 2. Dane osobowe pełnomocnika.
 3. Zakres pełnomocnictwa.
 4. W przypadku pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości – opis nieruchomości.
 1. Dane osobowe sporządzającego testament.
 2. Dane osoby powoływanej do spadku.
 1. Dane osobowe małżonków.
 2. Odpis skrócony aktu małżeństwa.
 3. W przypadku zawierania umowy przedmałżeńskiej – dane osób, które chcą wstąpić w związek małżeński.
 1. Odpis skrócony aktu zgonu Spadkodawcy.
 2. Informacje o pozostałych Spadkobiercach ustawowych i testamentowych: imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania.
 3. Informacje o osobach, które już odrzuciły lub przyjęły spadek – wskazanie daty i aktu którym dokonano czynność.

Opłaty

Notariusz obowiązany jest pobrać, wymagane prawem, podatki (od czynności cywilnoprawnych i od spadków i darowizn) oraz opłaty sądowe, które przekazywane są na rachunki bankowe odpowiednich instytucji.
Z tytułu dokonania czynności notarialnej notariuszowi przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość regulowana jest na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Rozporządzenie określa maksymalne stawki, których wysokość w odniesieniu do konkretnych czynności notarialnych ustalana jest przez notariusza ze stronami czynności indywidualnie. Wynagrodzenie notariusza opodatkowane jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Kancelaria Notarialna
Aleksandra Oczachowska

ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 6
87-100 Toruń

tel. 518136353
email: aleksandra.oczachowska@gdin.pl

NIP 8883068548
REGON 520961955

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00.

Po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem istnieje również możliwość dokonania czynności notarialnej w innym terminie, w tym w soboty.

Formularz kontaktowy

  Dane osobowe będą przetwarzane przez Aleksandrę Oczachowską, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Notarialna Aleksandra Oczachowska, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 6, 87-100 Toruń, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania. Więcej informacji w Polityce prywatności.

  Godziny otwarcia

  Poniedziałek-piątek
  9.00-17.00

  Adres

  ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 6
  Centrum Handlowe "Twierdza"

  Parking

  Bezpłatny
  Ogólnodostępny

  Numer konta w PLN: 83 1050 1979 1000 0097 4820 7520
  Numer konta depozytowego: 94 1050 1979 1000 0097 4820 7322